Tudományos háttér

Az olvasástanítás nem az iskolában kezdődik

Micskei Detti
Micskei Detti
2021.11.30 09:54
Az olvasástanítás nem az iskolában kezdődik

Demeter Gáborné PhD mesterpedagógus, szaktanácsadó, gyógypedagógus, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) egyetemi adjunktusa frissen, 2021 nyarán megjelent cikkében arról ír, hogy az óvoda utolsó évében mely készségek fejlesztésének van döntő jelentősége az első iskolai élményekre. A cikket főként óvodapedagógusoknak ajánlom, de hasznos lehet minden érintett korú gyermekkel rendelkező szülőnek is. Mivel az óvodai tanmenet tág kereteket jelöl ki, ezért hasznos, ha képben vagyunk az aktuális tudományos állásponttal és arra alapozva segítjük az óvodásaink boldogulását az óvodán túl is!

Az olvasástanítás folyamata nem az iskoláskor éveiben kezdődik. Az a gyermek lesz sikeres és motivált olvasó, aki rendelkezik az olvasási készséget közvetlenül megalapozó készségek megfelelő szintű fejlettségével. Így kezdi Demeter Gáborné a cikket, amiben azokat a képességeket veszi sorra, amik elengedhetetlenek az olvasás elsajátításához.

Nézzük röviden, melyek ezek.

Az írásbeliség jelentősége

A motiváció a legfontosabb tényező, ami segítségünkre van. Ha a gyerekek nem ébrednek rá maguktól, hogy az írott világunk milyen jelentőséggel bír, akkor meg kell mutatnunk nekik, például egy mesekönyvet üres lapokkal, egy étlapot üres oldalakkal, boltfeliratot, amin nincsenek betűk. Így nehéz, igaz? (Viszont az óvodások jelentős része természetes érdeklődéssel fordul a betűk világa felé. Keressünk olyan, kifejezetten óvodásoknak szánt képes ábécét, ahol a betűk és a képek alakja megegyezik, valamint a képek dominálnak, nem a szöveg, így könnyebben befogadható számukra. Lehetőleg olyat, ami nem tanít se írni, se olvasni, helyette a hangok megismerésére helyezi a hangsúlyt.- a szerk.)

Képes ábécéskönyv óvodásoknak

A szókincs gazdagságának jelentősége

Ha egy gyermek kiolvas egy szót és azt nem érti, mert találkozott vele előtte, akkor nem fogja érteni, csak egy értelmetlen hangsor lesz számára. Ezért kiemelten fontos a szókincs bővítése.

Balról jobbra

A mi kultúránkban balról jobbra olvasunk (és ez nem mindig magától értetődő a gyerekeknek- a szerk.), ezért a szem mozgásának edzésére számos gyakorlati példát sorol fel.

Hallás edzése

A hallási figyelem, megkülönböztetés, kihallás mind nagyon fontos képességek egy gyermek számára. Játékos feladatokat hoz a hangok, zörejek megfigyelésén, elkülönítésén túl a hangos – halk, magas – mély, hosszú – rövid hangok megkülönböztetésén át a hangtudatosság fejlesztésére.

"Hang kihallása a szóból:

 • először a szavak elejéről történő leválasztás
 • szógyűjtés – azonos hanggal kezdődő szavak keresése
 • a szavak végéről történő leválasztás
 • szógyűjtés – azonos hanggal végződő szavak keresése
 • a szó belsejéből történő kihallás – csak három betűből álló szavak esetében

Beszédritmus-gyakorlatok

A beszédritmus megfigyeltetése és a szótagolás szóbeli gyakorlása jelentős alapokat biztosít a későbbi olvasási ritmus kialakításához:

 • a beszéd ritmusának érzékeltetése, tapssal, dobbantással kísért szótagolás
 • a szavak szótagolása robotjátékkal, a szótagsor után minden alkalommal a szó egészben történő kimondása
 • egy-, két- és háromtagú szavak csoportosítása képekkel"

Szótagok száma szerinti csoportosítás

Kiejtés

Bár a helyes artikuláció kialakítása mindig logopédus szakember feladata, az óvodai foglalkozások során sokat tehetnek az óvodapedagógusok is a helyes kiejtés megalapozása érdekében, például légző-, fújó-, szívógyakorlatokkal, játékos nyelvgyakorlatokkal, visszhang-játékkal.

Beszédkészség fejlesztése

Párbeszédekkel, egy témához kapcsolódó játékokkal, mesékkel mélyíthetjük el a gyermekek ismereteit és ez által fejlődik a beszédértés és a beszédalkotás képessége is.

Verbális emlékezet fejlesztése

"Amire figyelek, koncentrálok, az nyomot hagy bennem. Ha ez a nyom tudatosul, értelmet nyer, akkor el tudom raktározni az emlékezetemben. Végül pedig azt tudom felidézni, amit elraktároztam. A figyelem – észlelés – emlékezet hármas folyamatát (...) pontosan ismernünk kell."

Javasolt fejlesztési területek a memóriakapacitás bővítéséhez

- "Vizuális minta és a látott sorrend felidézése

 • testrészek, tárgyak érintésének utánzása
 • mozgássor elkülöníthető elemeinek utánzása
 • színritmus utánzása emlékezetből
 • építés, makett (térbeli helyzet) utánzása emlékezetből
 • képek felidézése (az előzőleg látott képek kiválasztása sok másik kép közül)
 • út rajzolása tereptárgyak (kisautók, épületek) előzőleg megfigyelt sorrendjében
 • szereplők, meseképek sorrendjének felidézése
 • gyerekek érkezési sorrendje, ételek elfogyasztásának sorrendje, ruhák felhúzásának sorrendje

- Auditív minta és a hallott sorrend felidézése

 • ritmus utánzása hallás után
 • hallott utasítások sorrendjében több tevékenység elvégzése egymás után
 • hallási sorrend kirakása képekkel (először két, három, majd több elemmel)

- Auditív minta közvetlen verbális visszaadása

 • szavak sorrendben történő visszamondása
 • szótagok elismétlése, majd az egész szó kimondása egyben
 • hallott hangok hallási sorrendjének ismétlése"

Asszociálás

Az asszociáció során valamilyen kapcsolatot hozunk létre a dolgok között. Az asszociáció fejlesztésére azért van szükség, mert ez a betű-hang megfeleltetés legfőbb alapja.

A teljes - nem túl hosszú, mindössze 3,5 oldalas - cikk letölthető innen (8-11. oldal).